برای شروع یک نام کاربری انتخاب کنید

در کافیته میتوانید یک صفحه برای حمایت داشته باشید .

فقط با چند کلیک ، طرفداران شما می توانند آنلاین پرداخت کنند (برای شما قهوه بخرند) .

آنها حتی مجبور نیستند یک حساب کاربری ایجاد کنند .