درباره ما

کافیته

کافیته در سال 1400 تاسیس شد .

هدف ما از ساختن کافیته این بود که همه پیچیدگی ها را از بین ببریم و به کاربران راهی ساده برای دریافت حقوق و ارتباط با طرفداران خود ارائه دهیم .

ما معتقدیم تقریباً همه در آینده برای خود کار خواهند کرد - ماموریت ما این است که افراد را برای دستیابی به این هدف توانمند کنیم .