هش کردن (Hashing) رمز به صورت MD5 در Asp.Net Core

18-آبان-1402 / خواندن 1 دقیقه

به منظور هش کردن رمز ها در Asp.net Mvc از قطعه کد زیر استفاده می کردیم.

FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile("Password", "MD5");

این قطعه کد در Core دیگر وجود ندارد و باید از قطعه کد زیر به منظور هش کردن رمزهای عبور به MD5 استفاده کرد. زمانی که وبسایت خود رابه Core ارتقا می دهید، این قطعه کد به خوبی برای شما جواب می دهد.

public async Task<string> GenerateMd5HashPassword(string password)
{
   var algorithm = MD5.Create();
   var dataPass = await algorithm.ComputeHashAsync(new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(password)));
   var md5 = new StringBuilder();
   foreach (var data in dataPass)
   {
       md5.Append(data.ToString("X2"));
   }
   return md5.ToString();
}

md5 hashing asp.net هش کردن رمز ها .net md5 در asp.net core هش کردن در asp.net core