profile_image
پیام
برای پیام قهوه بخر

45,000 هزار تومان

درباره من
عاشق برنامه نویسی، کمی شاعر و شاید بیشتر نویسنده
من عاشق عشق ورزیدن به آدم ها و محتاج خنده هاشونم