profile_image
کانون فرهنگی تبلیغی راه نور
برای کانون فرهنگی تبلیغی راه نور قهوه بخر

45,000 هزار تومان

درباره من
کانون فرهنگی تبلیغی راه نور مشهد مقدس از سال 1389 با هدف فعالیت در حوزه سواد رسانه ای , آموزش شهروندی , خیریه و فعالیت های اجتماعی راه اندازی گردید . شما می توانید از طریق مهمان کردن ما به یک قهوه ما را حمایت کنید.
لینک صفحات کانون فرهنگی تبلیغی راه نور در دیگر سایت ها